Meer informatie

Europese afvalstoffenlijst (Eural-codelijst)

De eerste ontvangstmeldingen en de afgiftemeldingen bevatten altijd een Euralcode. De Euralcode komt voort uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Euralcodelijst), die in 2002 in werking is getreden. Met de Eural bepaalt u of een afvalstof een gevaarlijke afvalstof is of niet. Voor vragen over het bepalen van de Euralcode kunt u contact opnemen met Uitvoering Afvalbeheer.

GN-codelijst

De gecombineerde nomenclatuur (GN) van de Europese Gemeenschappen is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1987. Volgens deze verordening voldoet de gecombineerde nomenclatuur zowel aan de vereisten van het Gemeenschappelijk douanetarief als aan die van de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap.

Het Besluit melden bepaalt dat het gebruik van een GN-code nodig is bij het doen van een afgiftemelding van producten / grondstoffen (zijnde niet-afvalstoffen). Bij een afgiftemelding voor afvalstoffen is een Euralcode nodig.

Overzicht wijzigingen Besluit en Regeling melden

Op 1 januari 2011 zijn de wijzigingen van het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de meld- en registratieverplichtingen. De verschillen tussen de oude en nieuwe verplichtingen hebben wij in een overzicht (pdf, 36 kB) geplaatst. In het document zijn de specifieke aanpassingen met een arcering aangegeven.

Rapportage Benchmark 2011

In opdracht van de stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (het LMA) heeft
BMC/SGBO een benchmark 'Melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen'
uitgevoerd. Deze benchmark is eerder uitgevoerd over het metingsjaar 2008. In
deze rapportage staan de uitkomsten van de benchmark over het metingsjaar 2011.
Het doel van de benchmark is het monitoren van het gebruik in 2011 door provincies
van het meldsysteem AMICE van het LMA

Download de Rapportage benchmark 2011 (pdf, 5.7 MB)