Factsheets

Wie moeten de ontvangsten en afgiften van (afval)stoffen melden?

In het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen is onder andere aangegeven wie verplicht is de ontvangsten en afgiften van (afval)stoffen maandelijks te melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). De afgiftemeldingen hebben ook betrekking op producten en/of grondstoffen die zijn ontstaan uit de eerder ontvangen afvalstoffen. De plicht om ontvangen en afgegeven afvalstoffen te melden geldt voor bepaalde categorieën van inrichtingen én voor inrichtingen waar bepaalde activiteiten worden uitgevoerd.

Wie moeten melden? (pdf, 144 kB)
Stroomschema meldplicht (pdf, 131 kB)
Toelichting op Stroomschema meldplicht (pdf, 228 kB)

Alles over inzamelen (route-inzameling en inzamelaarsregeling)

De verplichtingen rondom het inzamelen van afvalstoffen zijn in meerdere besluiten en regelingen vastgelegd. Op 1 mei 2004 is het ‘Besluit inzamelen afvalstoffen’ en de ‘Regeling Inzamelaars, Vervoerders, Handelaars en Bemiddelaars’ in werking getreden. Op 1 januari 2005 is het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ en de ‘Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ van kracht geworden.

Een inzamelaar kan meerdere rollen vervullen. Een inzamelaar, die in route inzamelt of gebruik maakt van de inzamelaarsregeling, wordt voor wat betreft het invullen van de begeleidingsbrief beschouwd als een ontdoener. Een inzamelaar, die niet in route inzamelt en geen gebruik maakt van de inzamelaarsregeling wordt gelijk gesteld met een vervoerder. Een inzamelaar kan tevens ontvanger zijn als hij afvoert naar zijn eigen inrichting. In dat geval is sprake van een combinatie van verplichtingen.

Alles over inzamelen (pdf, 169 kB)

Afvalstoffen waarvoor de inzamelaarsregeling mogelijk is

Het toepassen van de inzamelaarsregeling is onder andere  toegestaan als de ingezamelde afvalstromen staan vermeld op bijlage A van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Staat de betreffende afvalstof hierop, dan mag de inzamelaar een afvalstroomnummer voor diverse locaties van herkomst ontvangen. Daarmee wordt de inzamelaar tevens als ontdoener vermeld.

Bijlage A van de Regeling (pdf, 76 kB)

Elektronisch melden: snel en eenvoudig!

Het elektronisch melden biedt veel voordelen:

  • U hoeft geen formulieren aan te schaffen en handmatig in te vullen. Administratieve lasten worden zo tot een minimum worden beperkt.
  • u heeft minder last van frustraties, omdat fouten direct worden teruggekoppeld
  • u kunt diverse rapportages opvragen van uw eigen gegevens.

Wat u moet weten over nummers en codes

Vanaf 1 januari 2005 gelden er nieuwe verplichtingen voor het melden en registreren van afvalstoffen. Dit heeft consequenties voor de tot 1 januari 2005 toegepaste nummers en codes. Sommige nummers en codes zijn vervallen (inzamelaarsnummer, kvk-nummer) en andere zijn gewijzigd (ACL-codes, afvalstroomnummer, verwerkingscodes). Daarnaast zijn nieuwe nummers en codes toegevoegd (bedrijfsnummer, VIHB-nummer en Eural-code).

Wat u moet weten over nummers en codes (pdf, 37 kB)

Alles over melden en de in te vullen velden

Meldingen kunt u elektronisch - via XML-berichten en webformulieren - of schriftelijk doen. De verplicht in te vullen velden komen binnen deze mogelijkheden voor een belangrijk deel overeen.

Alles over melden en de in te vullen velden (pdf, 38 kB)

Corrigeren van uw meldgegevens

Het is voor melders niet mogelijk zelf aanpassingen te doen aan de eigen meldgegevens in AMICE. Gewenste aanpassingen dienen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. Deze factsheet beschrijft de procedure voor het indienen van een verzoek. Ook beschrijft het welke meldgegevens wij wel en niet op verzoek aanpassen.

Corrigeren meldgegevens (pdf, 149 kB)