Wet- en regelgeving

In hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer staan regels over afval. Deze regels zijn uitgewerkt in de volgende documenten:

Hieronder leest u waar u de meest actuele versies van de documenten vindt. Ook hebben wij voor u bijgehouden wat er de afgelopen jaren is veranderd aan de regels.

Het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

In het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen staan regels over het wegdoen, transporteren en ontvangen van afval. Het Besluit geldt vanaf 1 januari 2005. Hieronder leest u wat er vanaf die dag aan het Besluit is veranderd. En hier vindt u de meest actuele versie van het Besluit.

Wijzigingen Besluit melden
Wat is er veranderd? Waarom is dit veranderd? Hier vindt u de bekendmaking Vanaf wanneer geldt deze verandering?
  • Bedrijven die kabelschroot ontvangen dat is omhuld of geïsoleerd met kunststoffen, hoeven dit niet te melden.
  • Deze uitzondering geldt alleen als het bedrijf. producentenverantwoordelijkheid heeft. En als zij hierover verslag doet bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.
  • Met kabelschroot bedoelen we alle kabels behalve grondkabels.

Het onderdeel waarin staat welke bedrijven geen afval hoeven te melden, is uitgebreid en verduidelijkt.

Stb. 2012, 424

23-10-2012

In artikel 2.2.a is een woord veranderd. Het woord ‘bewerken’ onder 1.d is veranderd in ‘verwerken’.

Het woord is veranderd omdat het niet klopte met de Kaderrichtlijn Afvalstoffen.

Stb. 2011, 103 05-03-2011
Een aantal verplichtingen over het melden en registeren van afval is veranderd.

Nadat het meldsysteem is geëvalueerd, is besloten om de verplichtingen te veranderen.

Stb. 2010, 821 01-10-2011
In artikel 12 is een verwijzing veranderd.

De verwijzing is aangepast omdat:

  • het Besluit geluidinformatie huishoudelijke apparaten is ingetrokken;
  • een aantal wetstechnische en inhoudelijke dingen niet klopten
Stb. 2010, 696 26-10-2010
De meldingsplicht is veranderd. Er gelden nieuwe regels: de Algemene bepalingen omgevingsrecht. Stb. 2010, 231 01-10-2010
Er zijn regels toegevoegd voor bedrijven die afval brengen naar stortplaatsen. Er geldt een nieuwe richtlijn: de Annex II Richtlijn storten. Stb. 2009, 290 21-07-2009
De bijlage van artikel 8 is veranderd. Er gelden nieuwe regels voor batterijen en accu’s. Stb. 2008, 364 26-09-2008
Er is een derde paragraaf toegevoegd aan artikel 7. Een aantal AMvB’s (algemene maatregel van bestuur) is veranderd door de verordening REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen). Stb. 2008, 160 01-06-2008
In artikel 2 en 11 is de verwijzing naar de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen veranderd. Er geldt een nieuwe Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen. Stb. 2007, 249 12-07-2007

De Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

In de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen staan regels over het wegdoen (ontdoen), transporteren en ontvangen van afval. De Regeling geldt vanaf 1 januari 2005. Hieronder leest u wat er vanaf die dag aan de Regeling is veranderd. En hier vindt u de meest actuele versie van de Regeling.

Regeling is veranderd
Wat is er veranderd? Waarom is dit veranderd? Hier vindt u de bekendmaking Vanaf wanneer geldt deze verandering?
De ‘minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer’ is nu de ‘minister van Infrastructuur en Milieu’. Dit is veranderd in artikel 11.1.a. Ook is onderdeel ‘a’ van onderdeel ‘D’ van de bijlage van artikel 2 veranderd. Het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) is op 1 januari 2013 veranderd. Stcrt. 2012, 21103 01-01-2013
In artikel 5.2 is een woord veranderd. Het woord ‘bewerken’ onder 1.d is veranderd in ‘verwerken’.

Ook is de tekst ‘stoffen, preparaten en andere producten’ veranderd in ‘stoffen, preparaten en producten’. U vindt deze tekst in artikel 6.3.b.

Het woord is veranderd omdat het niet klopte met de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Stb. 2011, 103 05-03-2011
Een aantal verplichtingen over het melden en registeren van afval is veranderd. Nadat het meldsysteem is geëvalueerd, is besloten om de verplichtingen te veranderen. Stcrt. 2009, 18385 01-01-2011
Het woord normen is toegevoegd aan artikel 1.3. Er geldt een nieuwe dienstenrichtlijn. Stcrt. 2009, 18140 02-12-2009
Er zijn regels toegevoegd voor bedrijven die afval brengen naar stortplaatsen.

Er geldt een nieuwe richtlijn: de Annex II Richtlijn storten.

Stcrt. 2009, 10817 21-07-2009
Artikel 4.a.1 is veranderd. Er gelden nieuwe regels over batterijen en accu’s. Stcrt. 2008, 181 26-09-2008
In artikel 6 is ‘Verwijzing Bouwstoffenbesluit’ veranderd in ‘Besluit Bodemkwaliteit’. Er geldt een nieuwe Regeling bodemkwaliteit Stcrt. 2007, 247 01-07-2008
De overheid heeft paragraaf 6.a toegevoegd aan artikel 6. Een aantal regels zijn veranderd door de verordening REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen). Stcrt. 2008, 101 01-06-2008

Het Reglement melden bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen

In het Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen staan regels over het melden in AMICE. Het Reglement geldt vanaf 20 augustus 2015. Het Reglement is opgesteld door de stichting LMA en goedgekeurd door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Hier vindt u het goedkeuringsbesluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Stcrt. 2015, 26214).

Reglement melden 15 juni 2015 (pdf, 123 kB)

Andere wetten en regels

Het LMA voert de regels uit die in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen staan. Er zijn ook nog andere wetten en regels over afval. Een overzicht vindt u hieronder.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze wetten en regels? Neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.