Welke regels gelden voor u?

Als u bedrijfsafval of gevaarlijk afval wegdoet, transporteert of ontvangt

Ontvangt of transporteert u bedrijfsafval of gevaarlijk afval? Of doet u dit afval weg? Dan moet u zich houden aan een aantal regels die staan in wetten, besluiten en regelingen. Dit betekent dat u altijd moet zorgen voor een goede administratie. En dat u soms afval moet melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Hieronder leest u wat u moet doen.

Zorg voor een goede administratie

Hebt u een bedrijf dat afval wegdoet, transporteert of ontvangt? Dan moet u zorgen voor een goede administratie. Dit betekent dat u onder meer volgende documenten vijf jaar lang moet bewaren:

 • Het contract dat u hebt met het bedrijf waar u afval naartoe brengt. En het contract met het bedrijf waar u afval van ontvangt.
 • Een kopie van de begeleidingsbrieven.
 • De rekening van het afval.

Welke bedrijven moeten afval melden bij het LMA?

Hoort uw bedrijf bij een van de categorieën hieronder? Dan moet u afval dat u ontvangt, melden bij het LMA. Ook afval dat uw bedrijf verlaat, moet u melden. Bijvoorbeeld als het ergens anders wordt gebruikt als mest, bouwstof of grondstof.

 • Inrichtingen die gevaarlijk afval ontvangen (bijvoorbeeld een inrichting waar er sprake is van beroepsmatig verwijderen of nuttig toepassen) of inrichtingen waar gevaarlijke afvalstoffen ontstaan die de inrichting direct verwijdert of nuttig toepast.
 • Afvalbedrijven die vallen onder categorie 28.4 van de bijlage I onder C van het Besluit omgevingsrecht. Dit zijn bijvoorbeeld opslagbedrijven, overslagbedrijven, stortplaatsen en verbrandingsinstallaties. Of uw bedrijf wel of niet onder deze categorie valt, hangt af van deze vragen:
  • Welk afval ontvangt u?
  • Wat is de opslagcapaciteit van uw bedrijf voor dit afval?

Hier vindt u de precieze beschrijving van de bedrijven die onder deze categorie vallen.

 • Opslagbedrijven voor verontreinigde grond en bagger. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Overslagbedrijven voor huishoudelijk afval of bedrijfsafval. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Bedrijven die bouwafval en sloopafval sorteren. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Bedrijven die per jaar 50 m3 of meer compost van groenafval maken.

Wanneer hoeft u afval niet te melden?

Hoort uw bedrijf bij een van de categorieën hierboven, en moet u daarom uw afval melden? Dan gelden de volgende uitzonderingen:

U hoeft uw afval niet te melden als u alleen maar het volgende afval opslaat, overslaat of verwerkt:

 • papier of karton
 • textiel
 • metalen
 • schone kunststoffen
 • glas
 • banden
 • resten van kabels. Maar dit mogen geen grondkabels zijn.

U hoeft uw afval ook niet te melden als u alleen maar de volgende afvalstoffen opslaat, overslaat of verwerkt:

 • batterijen en accu's (als het uitsluitend gaat om niet-gevaarlijke afvalstoffen)
 • elektrische apparaten (als het uitsluitend gaat om niet-gevaarlijke afvalstoffen)
 • autowrakken (als het uitsluitend gaat om niet-gevaarlijke afvalstoffen)

Rapporteert u dit afval aan de producenten of importeurs van deze producten? En hebt u hierover schriftelijke afspraken gemaakt met de producent of importeur? Dan hoeft u dit afval niet te melden bij het LMA . We noemen dit producentverantwoordelijkheid.

Verwerkt u in uw bedrijf meerdere soorten afval, en staat dit afval allemaal hierboven genoemd? Dan hoeft u nog steeds niet te melden. Maar gaat u bijvoorbeeld naast papier ook bouwafval opslaan? Dan moet u de ontvangst melden van het bouwafval én het papier.

Welk afval hoeft u niet te melden?

Dit afval hoeft u niet te melden als u het ontvangt:

 • Afval van particulieren.
 • Afval dat binnen uw bedrijf ontstaat en u zelf gaat verwerken.
 • Afval uit het buitenland. U heeft hiervoor een vergunning van de EVOA nodig.
 • Afval dat u bij de uitvoering van uw werk voor de overheid heeft gevonden. U weet niet van wie het is en u ruimt het op.
 • U ontvangt bedrijfsafval dat 50 kilo of lichter is.
 • Het afval hieronder, als u het voor het eerst overslaat. Het afval is niet langer dan 48 uur bij u.
 • Afval van huishoudens dat de gemeente inzamelt of laat inzamelen.
 • Afval van bedrijven dat hetzelfde is als afval van huishoudens.
 • Afval door het schoonmaken van riolen, veegvuil en plantsoenafval.

Afval melden in het kort

Op de pagina Welke verplichtingen heeft u leggen wij precies uit wat u moet doen als u afval ontvangt. Hieronder leest u kort hoe dit gaat.

 • Hebt uw bedrijf nog geen verwerkersnummer? Vraag dit dan aan bij het LMA. Ontvangt u afval en moet u dit afval melden? Vraag dan eerst wat voor soort afval het is.
 • Maak een afvalstroomnummer voor de afvalstroom. Dit nummer begint met uw verwerkersnummer. De andere tekens mag u zelf verzinnen.
 • Gebruik het handelsregisternummer voor uzelf en de bedrijven die het afval wegdoen en transporteren.
 • Is het afval bij u? Teken dan de begeleidingsbrief, zet het gewicht erop en bewaar een doorslag van de begeleidingsbrief.
 • Meld het afval bij het LMA. Doe dit binnen vier weken na de laatste dag van de maand waarin u het afval ontving. Bijvoorbeeld: u ontvangt het afval op 23 oktober. Dan moet u uiterlijk op 28 november het afval hebben gemeld. Gebruik hiervoor het elektronische systeem AMICE.

Heeft u vragen?

Hebt u vragen over melden van afval, over AMICE of over onze formulieren? Bel of mail dan onze helpdesk. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via (088) 797 71 02. U kunt ook mailen naar helpdesk@lma.nl.