Welke regels gelden voor u?

Als u bedrijfsafval of gevaarlijk afval wegdoet, transporteert of ontvangt

Ontvangt of transporteert u bedrijfsafval of gevaarlijk afval? Of doet u dit afval weg? Dan moet u zich houden aan een aantal regels die staan in wetten, besluiten en regelingen. Dit betekent dat u altijd moet zorgen voor een goede administratie. En dat u soms afval moet melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Hieronder leest u wat u moet doen.

Zorg voor een goede administratie

Heeft u een bedrijf dat afval wegdoet, transporteert of ontvangt? Dan moet u zorgen voor een goede administratie. Dit betekent dat u onder meer volgende documenten vijf jaar lang moet bewaren:

 • Het contract dat u heeft met het bedrijf waar u afval naartoe brengt. En het contract met het bedrijf waar u afval van ontvangt.
 • Een kopie van de begeleidingsbrieven.
 • De rekening van het afval.

Welke bedrijven moeten afval melden bij het LMA?

Hoort uw bedrijf bij een van de categorieën hieronder? Dan moet u afval dat u ontvangt, melden bij het LMA. Ook afval dat uw bedrijf verlaat, moet u melden. Bijvoorbeeld als het ergens anders wordt gebruikt als mest, bouwstof of grondstof.

 • Afvalbedrijven die vallen onder categorie 28.4 van de bijlage I onder C van het Besluit omgevingsrecht. Dit zijn bijvoorbeeld opslagbedrijven, overslagbedrijven, stortplaatsen en verbrandingsinstallaties. Of uw bedrijf wel of niet onder deze categorie valt, hangt af van deze vragen:
  • Welk afval ontvangt u?
  • Wat is de opslagcapaciteit van uw bedrijf voor dit afval?

Hier vindt u de precieze beschrijving van de bedrijven die onder deze categorie vallen.

 • Opslagbedrijven voor verontreinigde grond en bagger. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Overslagbedrijven voor huishoudelijk afval of bedrijfsafval. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Bedrijven die bouwafval en sloopafval sorteren. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 • Bedrijven die per jaar 50 m3 of meer compost van groenafval maken.

Wanneer hoeft u afval niet te melden?

Hoort uw bedrijf bij een van de categorieën hierboven, en moet u daarom uw afval melden? Dan gelden de volgende uitzonderingen:

 • U hoeft uw afval niet te melden als u alleen maar het volgende afval opslaat, overslaat of verwerkt:
 • Papier of karton
 • Textiel
 • Metalen
 • Schone kunststoffen
 • Glas
 • Banden
 • Resten van kabels. Maar dit mogen geen grondkabels zijn.
  • U hoeft uw afval ook niet te melden als u alleen maar de volgende afvalstoffen opslaat, overslaat of verwerkt.
 • Batterijen en accu’s
 • Elektrische apparaten
 • Autowrakken

Als u dit afval rapporteert aan de producenten of importeurs van deze producten en u heeft hierover schriftelijke afspraken gemaakt met de producent of importeur, dan hoeft u dit afval niet te melden bij het LMA . We noemen dit producentverantwoordelijkheid.

Verwerkt u in uw bedrijf meerdere soorten afval, en staat dit afval allemaal hierboven genoemd? Dan hoeft u nog steeds niet te melden. Maar gaat u bijvoorbeeld naast papier ook bouwafval opslaan? Dan moet u de ontvangst melden van het bouwafval én het papier.

Welk afval hoeft u niet te melden?

Dit afval hoeft u niet te melden als u het ontvangt:

 • Afval van particulieren.
 • Afval dat binnen uw bedrijf ontstaat en u zelf gaat verwerken.
 • Afval uit het buitenland. U heeft hiervoor een vergunning van de EVOA nodig .
 • Afval dat u bij de uitvoering van uw werk voor de overheid heeft gevonden. U weet niet van wie het is en u ruimt het op.
 • U ontvangt bedrijfsafval dat 50 kilo of lichter is.
 • U ontvangt gevaarlijk afval dat 50 kilo of lichter is. En in uw vergunning staat dat u per keer maximaal 50 kilo gevaarlijk afval mag ontvangen. Let op: heeft u een vergunning voor meer dan 50 kilo gevaarlijk afval per keer? Dan moet u het gevaarlijk afval ook melden als het minder dan 50 kilo is.
 • Het afval hieronder, als u het voor het eerst overslaat . Het afval is niet langer dan 48 uur bij u.
 • Afval van huishoudens dat de gemeente inzamelt of laat inzamelen.
 • Afval van bedrijven dat hetzelfde is als afval van huishoudens.
 • Afval door het schoonmaken van riolen, veegvuil en plantsoenafval.

Afval melden in het kort

Op de pagina Welke verplichtingen heeft u leggen wij precies uit wat u moet doen als u afval ontvangt. Hieronder leest u kort hoe dit gaat.

 • Heeft uw bedrijf nog geen verwerkersnummer? Vraag dit dan aan bij het LMA. Ontvangt u afval en moet u dit afval melden? Vraag dan eerst wat voor soort afval het is.
 • Maak een afvalstroomnummer voor de afvalstroom. Dit nummer begint met uw verwerkersnummer. De andere tekens mag u zelf verzinnen.
 • Vraag bedrijfsnummers aan voor uzelf en de bedrijven die het afval wegdoen en transporteren.
 • Is het afval bij u? Teken dan de begeleidingsbrief, zet het gewicht erop en bewaar een doorslag van de begeleidingsbrief.
 • Meld het afval bij het LMA. Doe dit binnen vier weken na de laatste dag van de maand waarin u het afval ontving. Bijvoorbeeld: u ontvangt het afval op 23 oktober. Dan moet u uiterlijk op 28 november het afval hebben gemeld. Gebruik hiervoor het elektronische systeem AMICE.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over melden van afval, over AMICE of over onze formulieren? Bel of mail dan onze helpdesk. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur via (088) 797 71 02. U kunt ook mailen naar helpdesk@lma.nl.