Welk afval moet u melden

Moet ik mijn afval melden?

Hoort uw bedrijf bij een van de 6 categorieën hieronder? Dan moet u afval dat u ontvangt melden bij het LMA. Ook afval dat uw bedrijf verlaat moet u melden.

 1. Inrichtingen die gevaarlijk afval ontvangen (zijnde een inrichting waar er sprake is van beroepsmatig verwijderen of nuttig toepassen) of inrichtingen waar de op de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen direct worden verwijderd of nuttig worden toegepast.
 2. Afvalbedrijven die vallen onder categorie 28.4 van de bijlage I onder C van het Besluit omgevingsrecht. Dit zijn bijvoorbeeld opslagbedrijven, overslagbedrijven, stortplaatsen en verbrandingsinstallaties. Of u wel of niet onder deze categorie valt, hangt af van deze vragen:
  • Welk afval ontvangt u?
  • Wat is de opslagcapaciteit van uw bedrijf voor dit afval?
  • Wat doet u met het afval?
 3. Opslagbedrijven voor verontreinigde grond en bagger. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 4. Overslagbedrijven voor huishoudelijk afval of bedrijfsafval. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 5. Bedrijven die bouwafval en sloopafval sorteren. De opslagcapaciteit is 50 m3 of meer.
 6. Bedrijven die per jaar 50 m3 of meer groenafval verwerken tot compost.

Wanneer hoef ik mijn afval niet te melden?

Hoort uw bedrijf bij een van de categorieën hierboven, en moet u daarom uw afval melden? Dan gelden deze uitzonderingen:

U hoeft uw afval niet te melden al u alleen maar het volgende afval opslaat, overslaat of verwerkt:

 • Papier of karton
 • Textiel
 • Metalen
 • Schone kunststoffen
 • Glas
 • Banden
 • Resten van kabels. Maar dit mogen geen grondkabels zijn.

U hoeft uw afval ook niet te melden als u alleen maar het afval hieronder opslaat, overslaat of verwerkt en het niet-gevaarlijk afval betreft.

 • Batterijen en accu’s (voor zover het dus niet-gevaarlijke afvalstoffen betreft)
 • Elektrische apparaten (voor zover het dus niet-gevaarlijke afvalstoffen betreft)
 • Autowrakken (voor zover het dus niet-gevaarlijke afvalstoffen betreft)

Dit afval hoeft u niet te melden bij het LMA als u uitsluitend autowrakken verwerkt voor de producenten en importeurs van auto’s. U bent hiervoor bijvoorbeeld aangesloten bij Auto Recycling Nederland.

Het afval wordt dan al gerapporteerd aan de producenten of importeurs van deze producten, die hierover vervolgens moeten rapporteren aan de overheid. Hierover heeft u schriftelijk afspraken gemaakt, we noemen dit productverantwoordelijkheid.

Verwerkt u in uw bedrijf meerdere soorten afval, en staat dit afval allemaal hierboven genoemd? Dan hoeft u nog steeds niet te melden. Maar gaat u bijvoorbeeld naast papier ook bouwafval opslaan? Dan moet u de ontvangst melden van het bouwafval én het papier.

Welk afval hoef ik niet te melden?

Dit afval hoeft u niet te melden als u het ontvangt:

 • Afval van particulieren.
 • Afval dat u zelf heeft gemaakt en zelf gaat verwerken.
 • Afval uit het buitenland. U heeft hiervoor een vergunning (kennisgeving) van de EVOA. Let op: heeft u geen kennisgeving nodig? Dan moet u het afval wel melden bij het LMA.
 • U werkt bij de overheid en u heeft afval gevonden. U weet niet van wie het is en u ruimt het op.
 • U ontvangt bedrijfsafval dat maximaal 50 kg.
 • Het afval hieronder, als u het voor het eerst overslaat. Het afval is niet langer dan 48 uur bij u:
  • Afval van huishoudens dat de gemeente inzamelt of laat inzamelen.
  • Afval van bedrijven dat hetzelfde is als afval van huishoudens.
  • Afval door het schoonmaken van riolen, veegvuil en plantsoenafval.

Wat is afval uit het publieke domein?

Met afval uit het publieke domein bedoelen we het volgende:

 • Afval van huishoudens dat de gemeente inzamelt of laat inzamelen.
 • Afval van bedrijven dat hetzelfde is als afval van huishoudens.
 • Afval door het schoonmaken van riolen, veegvuil, marktafval en drijfafval.

Moet ik afval uit het publieke domein melden?

U hoeft afval uit het publieke domein niet te melden als u dit afval overslaat. Dat betekent dat het niet langer dan 48 uur in uw bedrijf is. De vervoerder hoeft ook geen begeleidingsbrief te maken.

Let op: de vervoerder moet wel kunnen aantonen dat hij afval uit het publiek domein vervoert naar een overslagbedrijf.

Wat zijn schone kunststoffen?

Schone kunststoffen bestaan alleen uit kunststoffen, of een mengsel van kunststoffen. Ze zijn niet vermengd met ander afval. Schoon kunststof moet gemaakt zijn volgens de regels uit de EG-verordening 1013/2006.

Moet ik afval melden dat huishoudens zelf brengen?

U hoeft afval dat huishoudens naar u toe brengen niet te melden. U hoeft ook geen begeleidingsbrief te maken.

Let op: als uw bedrijf afval van huishoudens ophaalt, bijvoorbeeld met de vuilniswagen, dan moet u het afval wél melden.

Ik wil afval dat ik ontvang van huishoudens toch melden. Mag dat?

Wij horen soms van bedrijven dat zij afval van huishoudens toch willen melden. Doen zij dit niet, dan raakt hun administratie in de war. Wij vinden dit goed. U doet dan het volgende:

 • Kies voor elk soort afval dat u op dezelfde manier verwerkt een afvalstroomnummer.
 • In ons systeem staat dat u de ontdoener bent. Dit betekent dat het afval van u is en u het wegdoet.
 • Bij ‘gebruikelijke benaming’ vult u wél in dat het afval van huishoudens is. Bijvoorbeeld: metalen die ik heb gekregen van een huishouden.