Wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen: gevolgen voor het LMA

Gepubliceerd 11 juni 2020

Per 1 juli 2020 worden de wijzigingen van de EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen, die in de Implementatiewet wijziging EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen zijn opgenomen, van kracht. Dit heeft ook gevolgen voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) en AMICE.

Lunch-webinars: 23 en 25 juni 2020

Op 23 juni en 25 juni 2020 zal het LMA een lunch-webinar organiseren van 12.00 tot 13.00 uur om de veranderingen toe te lichten. Deelnemers aan deze via Skype voor Bedrijven georganiseerde webinar, kunnen ook vragen stellen.

Tijdens de webinar komen ook andere grote wijzigingen die later in 2020 nog gaan plaats vinden an bod:

  • de nieuwe interface van AMICE
  • de aansluiting op het Nieuw Handelsregister (NHR)

De webinar voor medewerkers van overheidsinstanties is op 23 juni. De webinar voor de melders/ het bedrijfsleven is op 25 juni.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan: Rapportage@lma.nl

Uitbreiding reikwijdte meldplicht

Door de wijzigingen van de EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen, wordt de reikwijdte van de meldplicht van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (besluit melden) uitgebreid.

Alle ontvangers van gevaarlijk afval worden meldingsplichtig in het kader van het besluit melden. Dus ook bijvoorbeeld inrichtingen die gevaarlijk afval ontvangen, maar niet aan het LMA melden omdat ze in het kader van de producentenverantwoordelijkheid al rapporteren. Denk aan de regeling beheer batterijen en accu’s of de regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Uitzonderingen vervallen

Ook zal de uitzondering voor inrichtingen die uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen ontvangen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kilogram komen te vervallen.

Bovendien vervalt de uitzondering voor meldingen over afgifte aan inrichtingen die afvalstoffen opnieuw bewerken tot asfalt, beton of ruw staal, indien dit gevaarlijk afval betreft.

Ook melden van op eigen inrichting vrijgekomen en verwerkte gevaarlijke afvalstoffen

Gevaarlijke afvalstoffen die binnen een inrichting ontstaan en ook weer binnen die inrichting worden verwijderd of nuttig worden toegepast, moeten ook bij het LMA worden gemeld.

Inrichtingen die nu nog niet meldingsplichtig zijn omdat ze geen gevaarlijk afval van buiten de inrichting ontvangen, maar wel hun eigen gevaarlijke afval op hun eigen inrichting nuttig toepassen of verwijderen zijn vanaf 1 juli 2020 wel meldingsplichtig.

Melding van nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijk afval dat op de eigen inrichting is ontstaan, moet dan middels afgiftemelding met de eigen entiteit als eerste afnemer.

Melden van betrokken vervoerder volgt in 2021

Door de wijziging van de EU-Kaderrichtlijn afvalstoffen komt er ook een verplichting van het melden van een vervoerder. Als er sprake is van een transport van gevaarlijke afvalstoffen. Deze wijziging zal pas op zijn vroegst in 2021 worden geïmplementeerd bij de meldingen aan het LMA.