Verslag webinars over de wijzigingen vanaf 1 oktober 2022

Gepubliceerd 8 september 2022

Op 29 en 30 augustus 2022 heeft het LMA 2 lunch-webinars georganiseerd. Met bijna 200 aanwezigen werden deze erg goed bezocht. Hierin informeerde het LMA melders over 2 aanpassingen in de meldsystematiek. Het ging hier over het melden met handelsregisternummers en het doorgeven van vervoerders bij transport van gevaarlijke afvalstoffen.

Vanaf 1 september 2022 is de eerste aanpassing al merkbaar. Vanaf dat moment moeten nieuwe afvalstroomnummers zijn voorzien van handelsregisternummers. De sheets van de gebruikte presentatie kan u hier terugvinden. (pdf, 368 kB)

Het gebruik van handelsregisternummers.

Vanaf 1 oktober 2022 moeten bedrijven worden geïdentificeerd met behulp van het nummer waarmee zij bekend zijn in het handelsregister. In Nederland is dat het kvk-nummer. Wetgeving in Nederland verbiedt overheden nog te vragen naar naam, adres en woonplaatsgegevens van bedrijven die staan ingeschreven in het handelsregister.

Vanwege deze verplichting was het LMA genoodzaakt om de tot nu gebruikte bedrijfsnummers te vervangen door handelsregisternummers. Het meldsysteem AMICE is daarop aangepast.

Door deze wijziging was het nodig om de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen aan te passen. Dat is afgelopen mei gebeurd. Vanaf dat moment is het verplicht geworden om met handelsregisternummers te melden.
De overgangstermijn hiervoor loopt tot 1 oktober 2022. Op deze manier kregen melders de tijd om hun administratie op de nieuwe situatie voor te bereiden. Ook was er zo tijd om zo nodig aanpassingen aan de software aan te brengen.

Vanaf 1 oktober kunnen meldingen alleen nog worden gedaan met handelsregister-nummers. Het gaat daarbij zowel om de eerste ontvangstmeldingen als de afgiftemeldingen.

Veel gestelde vragen tijdens de webinar waren:

 • Buitenlandse bedrijven hebben geen kvk-nummer. Hoe moeten we deze partijen melden?
  Ook buitenlandse bedrijven hebben een eigen nummer. Met dit nummer staan zij bekend bij hun eigen ‘Kamer van Koophandel’. U kunt dit nummer gebruiken. In de melding over buitenlandse bedrijven geeft u in de melding ook op in welk land dit bedrijf is gevestigd.
 • Hoe om te gaan met afval van particulieren?
  Als particulieren zelf afval brengen, dan geldt er wettelijk gezien geen verplichting voor het melden van de ontvangst. Veel bedrijven melden de ontvangst van dit afval wel, bijvoorbeeld omdat de software alle ontvangsten koppelt aan een afvalstroomnummer. Hiervoor was in het verleden een methode bedacht waarbij bedrijven aan zichzelf een afvalstroomnummer konden toekennen. Dat is niet meer nodig. In de melding kunt u tegenwoordig aangeven dat de afvalstoffen afkomstig zijn van particulieren. U vindt deze optie in de meldformulieren terug. Ook is die optie toegevoegd aan de meldingen via software.
 • Kunnen we de handelsregisternummers vinden op AMICE, zoals dat ook met bedrijfsnummers ging?
  AMICE biedt geen mogelijkheid voor het opzoeken van handelsregisternummers. Bij Nederlandse bedrijven kunt u de kvk-nummers opzoeken op de website van de Kamer van Koophandel. Ook kunt u vooraf, bij het proces voor het aanmaken van het afvalstroomnummer, het handelsregisternummer bij uw klant navragen.

Het melden van de vervoerder bij transport gevaarlijk afval

Door een aanpassing van Europese regels moet Nederland ook informatie verzamelen over wie het transport van gevaarlijk afval heeft verzorgd. Ervoor gekozen is om die informatie door het LMA via de al bestaande meldsystematiek te laten verzamelen. Hierdoor moet het LMA aanpassingen doorvoeren aan de ontvangstmeldingen. Hoewel de verplichting nog niet geldt, heeft het LMA deze wijziging al wel in het meldsysteem AMICE verwerkt.

Naar verwachting wordt in de loop van 2022 een wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen gepubliceerd. Daarmee wordt het verplicht om in de maandelijkse ontvangstmeldingen over gevaarlijk afval (melding over kilogrammen en aantal transporten) VIHB-nummers te melden. Die VIHB-nummers gaan over de transporteurs die het gevaarlijk afval daadwerkelijk hebben vervoerd. Naar verwachting treedt die verplichting op 1 januari 2023 in werking.

Het is niet nodig om voor iedere transporteur een aparte maandelijkse ontvangstmelding te doen. U hoeft nog steeds per afvalstroomnummer maar 1 maandelijkse ontvangstmelding te doen. Het aantal maandelijkse ontvangstmeldingen dat u moet doen, neemt hierdoor niet toe.

Als het gevaarlijk afval in een maand door meerdere transporteurs is gereden, volstaat het om een lijst met VIHB-nummers op te geven (komma-gescheiden).

Het meldsysteem AMICE is al klaar voor het melden van de vervoerders. U kunt dus al VIHB-nummers in de maandelijkse ontvangstmeldingen opnemen. Zoals eerder opgemerkt is dat nog niet verplicht.

Veel gestelde vragen tijdens de webinar waren:

 • Moet bij eigen vervoer van gevaarlijk afval ook een VIHB-nummer worden gemeld?
  U moet alleen VIHB-nummers in de melding opnemen als het gevaarlijk afval door een externe transporteur is vervoerd. Is voor het transport op dat moment geen VIHB-nummer vereist? Dan hoeft u ook geen VIHB-nummer in de melding op te nemen.
 • Waar kunnen we de VIHB-nummers vinden?
  De VIHB-nummers moeten staan vermeld op de begeleidingsbrieven. Die kunnen een bron zijn voor het doen van de melding. Ook kunt u de VIHB-nummers vinden op de website van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).
 • Wat als de gevaarlijk afvalstoffen worden ingezameld?
  Bij inzameling van afvalstoffen is het verplicht op de inzamelaar in de eerste ontvangstmelding te melden. In dat geval gebruikt u geen VIHB-nummer, maar het betreffende handelsregisternummer. Zolang deze inzamelaar zelf het transport verzorgd, is het opnemen van het VIHB-nummer in de melding niet verplicht. Als de inzamelaar een uitbesteed vervoerder inschakelt, dan is het melden van het VIHB-nummer van deze uitbesteed vervoerder wel verplicht.