Verslag LMA Contactdag 2023

Gepubliceerd 31 oktober 2023

Donderdag 12 oktober hebben wij onze jaarlijkse LMA Contactdag georganiseerd. Dit jaar waren wij in Utrecht.

Op een regenachtige dag mochten wij in Utrecht onze gasten van de omgevingsdiensten, provincies, inspecties en andere overheden ontvangen bij Congresgebouw de Vereeniging. Na gezellig de dag te zijn begonnen met koffie en een kort welkomstwoord van LMA teamcoördinator Remco Schoonenberg gingen wij van start met het inhoudelijke programma.

Landelijke Analyse Afval

Aan het begin van 2023 is er begonnen met het uitvoeren van een landelijke analyse afval. Dit was een gezamenlijk project van de ILT, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de politie, DCMR, ODNL en het IPO. Anil Mahabali van de ILT kwam ons hier in meenemen. Dit onderzoek richtte zich op een aantal thema’s: de lithium-verwijderingsketen en de 'blinde vlek' binnen AMICE. Aan de hand van deze analyse worden ongebruikelijke activiteiten inzichtelijk gemaakt door gebruik van gecombineerde data. Door landelijk met meerdere instanties samen te werken, zijn meerdere databronnen beschikbaar en kunnen de ketens integraal in beeld gebracht worden. Het doel hiervan is om de krachten van al deze losse partijen te bundelen, de slagkracht te vergroten en iedereen naar een hoger niveau te brengen. Zoals valt te verwacht bij een LMA Contactdag was dit niet alleen maar zenden naar de aanwezigen. Ze mochten zelf ook aan de slag. Via een mentimeter werd er input vanuit de zaal opgehaald waarover wij meteen met elkaar in gesprek konden.

Circulaire Economie

Na de lunch gingen wij verder met het tweede inhoudelijke onderdeel: de Circulaire Economie.

Jacobine Meijer van Rijkswaterstaat trapte dit deel van de middag af. Zij nam ons mee in het beleid en de wetgeving rond de Circulaire Economie. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal, fossielvrij en circulair te zijn. Deze transitie vraagt ons om het anders te doen in de hele keten. Met bestaande en nieuwe mogelijkheden kunnen we z’n allen nog beter doen drukte zij ons op het hart. Om dit te doen hebben wij 4 knoppen om aan te draaien. Vermindering van grondstoffen, Substitutie, Levensduurverlenging en Hoogwaardige verwerking. Het Nationaal Programma CE in Nederland en het Circular Economy Action Plan vormen een deel van het beleidskader voor deze opdracht.  De presentatie is hiernaast als pdf te vinden.

Om dit dichter bij de werkvloer van de aanwezigen te brengen, werden zij weer aan het werk gezet. Samen met hun directe buren gingen zij in gesprek over hoe de circulaire economie nu al hun werkpraktijk raakt en wat voor rol zij daar voor henzelf in zien.

Kennis opbouwen en delen

Na een korte pauze nam Saskia Bosch van Rijkswaterstaat(LMA) ons wat dieper mee in de mogelijkheden die AMICE biedt op het vlak van de Circulaire Economie. AMICE is destijds niet ontworpen om ingezet te worden voor een circulaire economie. Daarom wordt er nu verkend wat er op dit moment al mogelijk is met de AMICE data. Ook de bijdrage van het LMA aan het tot stand komen van de Circulaire Economie werd nogmaals onderstreept. Door data te leveren en te combineren kan er nu al een hoop inzichtelijk gemaakt worden. Met analyses kan het laaghangend fruit geïdentificeerd worden. Daarnaast gaan wij ook actief bezig met het opbouwen van kennis en deze delen binnen de sector door middel van werksessie en workshops. Natuurlijk sloten wij de dag af met een gezellige netwerkborrel.

Wij waren erg tevreden om u in grote getalen weer op de LMA Contactdag 2023 te mogen verwelkomen. Bij volgende edities hopen wij dit weer te doen.