LMA-contactdag 2018: Samenwerking loont

Gepubliceerd 15 november 2018

Op 8 november 2018 vond de jaarlijkse contactdag van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) plaats. Toezichthouders, (beleids-) adviseurs en analisten van verschillende Omgevingsdiensten (OD's) maar ook van de politie, reisden naar Rotterdam af om met elkaar over verschillende onderwerpen te praten.

Alle onderwerpen hadden betrekking op samenwerking. Samenwerking tussen OD's, de Politie en het LMA, maar ook samenwerking tussen de verschillende meldpunten (LMA, LAVS, EVOA en Bodem+).

Branche-scan

Tijdens de eerste presentatie van de dag werd de branche-scan gepresenteerd. Hierin wordt het inrichtingenbestand van een OD gekoppeld met de meldgegevens van het LMA. De branchegegevens uit het inrichtingenbestand bieden de mogelijkheid om analyses uit te voeren over hoe in een specifieke branche met afval wordt omgegaan. Zijn er bijvoorbeeld lekstromen?

Het LMA heeft dit nieuwe product in het afgelopen jaar ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Arnhem, de Omgevingsdienst Regio Utrecht en de DCMR Milieudienst Rijnmond.
Omdat het product nog erg jong is, zijn er nog geen concrete resultaten te melden. Wel is duidelijk geworden dat het bijdraagt aan het schrijven van brancheplannen door Omgevingsdiensten.

Samenwerking Politie en OD’s

Twee medewerkers van de Politie presenteerden de manier waarop hun organisatie informatiegestuurd Handhaven heeft georganiseerd.
Uit de presentatie bleek dat de Politie en Omgevingsdiensten elkaar nodig hebben. Iets wat door de deelnemers werd bevestigd.
De samenwerking verloopt steeds beter. Zo is er een convenant afgesloten waarin Politie en Omgevingsdiensten makkelijker informatie kunnen uitwisselen. Zowel de aanwezigen van OD’s, als die van de Politie geven aan in de toekomst zeker samen te willen blijven werken.

Synergie Meldpunten

Het LMA heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de samenwerkingsvoordelen van de verschillende Meldpunten in Nederland. Denk daarbij aan LMA, LAVS, Bodem+, EVOA en de meststoffenregistratie. Uit het onderzoek komen meerdere ideeën, van laaghangend fruit tot innovatieve ideeën. Denk daarbij aan:

  • één loket waar alle meldpunten samen komen
  • het ontwikkelen van een open informatiestandaard voor gegevensuitwisseling
  • het gebruik van intelligente systemen in het hanteerbaar maken van kennis voor de transitie van afval naar grondstoffen

Het onderzoek is kortgeleden afgerond. Het LMA denkt nu na over hoe het verder kan gaan met de resultaten hiervan.

Samenwerking is dus erg belangrijk. Of het nu is bij het ontwikkelen van nieuwe analyses, het gezamenlijk optrekken in de handhaving, of het ervoor zorgen dat handhavingsinformatie toegankelijk is. Het is een voorwaarde om te komen tot een veilige leefomgeving. Een conclusie die maar weer eens werd onderstreept tijdens de LMA-contactdag.