Meldingsplichtige bedrijven in beeld

Introductie

Informatiegestuurd handhaven begint met een compleet zicht op alle handelingen
met afval. Tijdens deze expeditie brengen we de meldingsplichtige inrichtingen binnen
uw regio in beeld, zodat u zicht krijgt op het volledige speelveld.

Waarom deze expeditie?
Het opsporen van meldingsplichtige inrichtingen die niet melden is voor elke omgevingsdienst
zeer relevant. Want hoe completer uw beeld is van de omgang met afvalstoffen binnen uw regio,
hoe beter u uw taken kunt uitvoeren. Met deze expeditie vergroot u zodoende uw eigen
slagkracht. Daarnaast ondersteunt u de vitaliteit van de regionale economie, doordat u oneerlijke
concurrentie door niet-melders teniet doet.

Wat gaan we doen?
Meldingsplichtige bedrijven geven aan het LMA door hoe ze omgaan met afvalstoffen. Door een
analyse uit te voeren over de LMA-database en uw vergunningenbestand kunnen potentieel
meldingsplichtige inrichtingen die niet melden worden opgespoord. Deze analyse voeren we
samen uit. Daarnaast adviseren en ondersteunen we u bij het vervolg: de omgang met de nietmelders
die als resultaat in beeld komen.

Wat is de stand van zaken van deze expeditie?
Hieronder is op basis van de verzonden e-mails aan de expeditieleden, de stand van zaken weergegeven van deze expeditie. Deze expeditie is vertrokken op 25 januari 2016.

Derde informatiemail van 2 februari 2016:

Beste,

In navolging van eerdere berichten, over de zoektocht naar potentieel meldingsplichtige inrichtingen, ontvang je bij deze een mail met daarin:

 • De definitieve risico-indicatoren die we dankzij de inbreng van de deelnemers nog beter hebben kunnen fine-tunen.
 • De lijst met bedrijven/ adressen die uit AMICE zijn gekomen, na toepassing van de risico-indicatoren.
 • Een concept-brief die we willen sturen aan de bedrijven die we uiteindelijk gaan aanschrijven.

Wat is nu de bedoeling?

Op basis van de vastgestelde risico-indicatoren hebben we een serie aan bedrijven/ locaties uit AMICE gehaald waarvan wij denken dat de kans groot is dat ze meldingsplichtig zijn.

Ik zou je willen vragen om deze lijst goed door te nemen en eventuele inrichtingen/ locaties die er niet in thuis horen uit te halen. De aangepaste lijst ontvangen we dan graag terug voor onze administratie.
Bovendien zou ik je willen vragen om de concept-brief goed door te nemen en eventueel te voorzien van commentaar.
Tenslotte zou ik je willen verzoeken om aan te geven of jullie dienst de brief verstuurt, of dat je liever hebt dat het LMA de brief aan inrichtingen/ locaties verstuurt.

Onze ambitie is om de week van 15 februari te starten met het aanschrijven van de bedrijven. Vriendelijk verzoek is dan ook om uiterlijk 12 februari 2016 de gecorrigeerde lijst van bedrijven, de eventuele aanmerkingen op de brief en de gewenste werkwijze (LMA verstuurt de brief of jouw dienst) aan ons door te geven.

Waar moet ik rekening mee houden bij de lijst met bedrijven?
De lijst met bedrijven/ inrichtingen kent op het eerste tabblad een samenvatting. Hier staan alle inrichtingen/locaties op per risico-indicator. Op de andere tabbladen staan de resultaten uit AMICE, dus niet enkel de bedrijven maar ook de afvalstromen die de aanleiding waren om ze te selecteren.

Houd hierbij met het volgende rekening:

 • We hebben het niet iedere keer per definitie over inrichtingen, omdat er ook sprake kan zijn van een locatie waar bijvoorbeeld grond is ontgraven. Dus de locaties waar er sprake is van een langdurende sanering, zou je er uit kunnen halen.
 • Er staan vooral inrichtingen/ locaties in waarbij er sprake is van het afgeven van asbest. We hebben op het eerste tabblad ook aangegeven hoeveel asbest er over de jaren is afgegeven, hoeveel vrachten zijn gemeld, hoeveel kilogram er gemiddeld per vracht is afgegeven en hoeveel jaren dit adres in AMICE als herkomstlocatie terugkwam.
  Dit is omdat het eventueel interessant is om op basis van die details een selectie te maken. Mogelijk dat je enkel de inrichtingen/ locaties wil benaderen waar relatief grote hoeveelheden zijn vrijgekomen, of waar kleine hoeveelheden per vracht vrijkomen. Dit kan in het kader van de hoeveelheid werk die uit de hele exercitie komt een overweging zijn. De keuzen is aan jou.
 • Bij de grondstromen zijn er mogelijk velden oranje gearceerd. Dit heeft te maken met een e-mail van Herman Miedema (Bodem+, werkgroep Ketentoezicht Bodem, Bagger en Bouwstoffen) die eind vorig jaar is verzonden aan alle omgevingsdiensten in Nederland. In deze e-mail is op basis van AMICE een serie locaties opgespoord waar het vermoeden was dat deze inrichtingen niet goed melden in AMICE. Mocht er intern bij jullie al actie zijn ondernomen, naar aanleiding van deze e-mail van Herman Miedema, kan je overwegen om ze in de MPI-exercitie niet mee te nemen. Dit om te vermijden dat bedrijven mogelijk dubbel worden aangeschreven.
 • Bij het afdrukken van het bestand is enkel bij het eerste tabblad getracht rekening te houden met de afdrukinstellingen. Mocht je de andere tabbladen willen afdrukken, ben je genoodzaakt om eerst de afdrukgrootte (pagina-einde voorbeeld) te optimaliseren.
 • Het kan voorkomen dat een inrichting/ locatie meerdere malen voorkomt (dus voor meerdere risico-indicatoren een hit opleverde). Hier is bij het optellen van de hoeveelheden geen rekening gehouden.

Verder verloop van de expeditie en hoeveelheid inrichtingen/ locaties.

Het LMA zal uiteindelijk op basis van de aangeschreven bedrijven bijhouden wie er ook daadwerkelijk een verwerkersnummer bij het LMA aanvraagt. Indien een bedrijf dit niet doet, zullen we dit aan je doorgeven.
Uiteindelijk moeten we zo in staat zijn om inzichtelijk te maken hoeveel inrichtingen een verwerkersnummer hebben gekregen en hoeveel niet.

In totaal zijn er in eerste instantie bijna 700 bedrijven/ locaties voor de 9 deelnemende expeditieleden (omgevingsdiensten) uit AMICE gekomen. Dat is een grote bulk van bedrijven die mogelijk niet conform wet- en regelgeving handelen.
We gaan samen AMICE nog beter vullen en de keten van afval nog beter op het netvlies krijgen.


Vragen of opmerkingen?
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, kun je me bellen of mailen.
Doe dat gerust.


Met vriendelijke groet, namens team LMA,

Tweede informatiemail op 25 januari 2016:

Beste,

In navolging op een mail van een week geleden, zend ik je bij deze de risico-indicatoren die we willen toepassen om meldingsplichtinge inrichtingen beter in beeld te krijgen.

Risico-indicatoren
In de bijlage tref je een omschrijving van 7 risico-indicatoren, waarmee wij denken potentieel meldingsplichtige inrichtingen te kunnen opsporen.
We hebben op basis van specifieke onderdelen in het besluit melden de meest voor de hand liggende afvalstromen geselecteerd. Zo is vanwege de wijzigingen van het besluit melden in 2011 aandacht besteed aan het composteren van groenafval en het sorteren van bouw- en sloopafval. Maar er wordt ook gezocht naar het vrijkomen van gevaarlijke afvalstoffen (waaronder asbest) aangezien dat een potentiële indicatie is van een 28.4-inrichting (volgens het BOR).

Graag zou ik je willen verzoeken om de risico-indicatoren door te nemen en eventuele aanpassingen of toevoegingen aan mij te retourneren. Verzoek is om dit uiterlijk vrijdag 29 januari 2016 te doen.

Als je je kan vinden in de risico-indicatoren, hoef je niet te reageren. Dan gaan we met deze risico-indicatoren aan de slag.

Wat volgt hierna?
In de week van 1 februari zullen we de inrichtingen/ locaties (die mogelijk meldingsplichtig zijn) aan je voorleggen.
Dit betreft dan de inrichtingen/ locaties die voortkomen uit de onderling afgestemde risico-indicatoren.
Mogelijk dat er inrichtingen/ locaties zijn waarvan jij al kan zeggen dat deze niet aangeschreven hoeven te worden (bijvoorbeeld vanwege een ontgraving waar al jaren grond van wordt ontgraven, of vanwege een bedrijf dat wel degelijk meldt maar een ander huisnummer heeft dan in de lijst staat opgegeven).

We zullen je volgende week een concept-brief voorleggen, waarmee we de bedrijven willen vragen om een verwerkersnummer bij het LMA aan te vragen.
Deze brief kan verzonden worden door het LMA, of door jou. Die keuze is aan jou.

Medio februari moeten we dan de eerste bedrijven kunnen aanschrijven met een verzoek om verwerkersnummers bij het LMA aan te vragen.

Volg de ontwikkelingen rondom de expedities
Op onze website rapporteren wij iedereen over de voortgang van de expedities. Mocht je geïnteresseerd zijn in de voortgang van de expedities waaraan je niet deelneemt, dan kun je meer informatie vinden op http://www.lma.nl/onderwerpen/omgevingsdiensten/expedities/
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op.

Eerste informatiemail op 18 januari 2016:

Het LMA heeft de medewerkers van omgevingsdiensten, die zich bereid hebben verklaard deel te willen nemen aan deze expeditie, onderstaande mail gestuurd:

Beste,

Jij bent één van de mensen die zich heeft aangemeld voor deelname aan onze expedities. Om te beginnen willen we jou daarvoor bedanken. We gaan met elkaar enthousiast aan de slag.

In onze eerste expeditie gaan we op zoek naar bedrijven die nog niet aan het LMA melden, maar hiervoor wel een verplichting hebben. Voor deze expeditie heb je je aangemeld. Hieronder informeren wij je over het programma van deze expeditie.

Wat gaan we doen?
In onze aanpak streven wij ernaar dat het goed past binnen de werkzaamheden van de omgevingsdiensten. Wij maken het daarom zo makkelijk mogelijk. Om misverstanden te voorkomen, over wie waarvoor verantwoordelijk is en wat doet, noemen wij onszelf in de hieronder vermelde aanpak simpelweg “het LMA”
Voor die aanpak gelden de volgende stappen

 1. Het LMA maakt een voorstel hoe we de bedrijven, die nog niet melden maar die dat op basis van hun gedrag met afval wellicht wel moeten doen, in Amice kunnen herkennen.
 2. Op basis van de afspraken uit de eerste stap maakt het LMA een overzicht van die bedrijven. en verstuurt dat naar de omgevingsdienst.
 3. De omgevingsdienst controleert het overzicht en ontdoet dat van adressen die er niet toe doen (bijvoorbeeld het adres van een hoofdkantoor).
 4. Naar aanleiding van de resultaten, stemmen omgevingsdiensten en het LMA een planning voor het vervolg op.
 5. Relevante bedrijven krijgen een brief waarin zij worden verzocht een verwerkersnummer aan te vragen. Het LMA stelt een conceptbrief op. Omgevingsdiensten en het LMA spreken af wie de brief verstuurt.
 6. Bedrijven vragen vervolgens bij het LMA een verwerkersnummer aan. Met die aanvraag wordt de vergunning meegestuurd. Daarop controleert het LMA of de meldplicht inderdaad van toepassing is. Zo ja, dan ontvangt het bedrijf een verwerkersnummer en moet het gaan melden. Is er geen meldingsplicht, dan krijgt het bedrijf een bevestiging dat het niet hoeft te melden. Op basis van de stukken stellen wij een advies, wel/niet meldingsplichtig, op.
 7. het LMA registreert welke bedrijven een verwerkersnummer hebben aangevraagd. Maar vooral ook welke bedrijven dit nog niet hebben gedaan. Met deze bedrijven neemt het LMA telefonisch contact op, waarin wij ze herinneren alsnog een verwerkersnummer aan te vragen onder vermelding van een uiterste reactiedatum. Doen zij dit niet? Dan rapporteren wij die bedrijven aan de omgevingsdienst. Die spoort ze vervolgens namens het bevoegd gezag aan, om alsnog actie te ondernemen. het LMA stelt zich dan het volgende voor:
  a. de omgevingsdienst zoekt de vergunningstukken van deze bedrijven op en stuurt deze door aan het LMA
  b. het LMA beoordeelt of de meldplicht van toepassing is en geeft het resultaat hiervan aan de omgevingsdienst door
  c. De omgevingsdienst neemt de nodige acties om bedrijven met een beoordeelde meldplicht aan te sporen te gaan melden.

Wanneer gaan we van start?
We starten de expeditie in week 4 van dit jaar. Dat is de week van 25 tot en met 29 januari. Nog deze week nemen wij telefonisch contact met je op om nadere afspraken te maken over jouw deelname. Dan horen wij ook graag of je definitief aan onze expeditie deelneemt.

Tot wanneer duurt de expeditie
De duur van de expeditie hangt af van de planning de we gezamenlijk afstemmen, na het maken van de lijst met bedrijven. Wij willen eind februari de eerste verwerkersnummers hebben afgegeven.

Wat is het resultaat
Informatiegestuurd handhaven begint met een compleet zicht op alle handelingen met afval. Tijdens deze expeditie brengen we de meldingsplichtige inrichtingen binnen elke regio in beeld, zodat uw omgevingsdienst zicht krijgt op het volledige speelveld en op de op mogelijkheden van effectieve risicoreductie

Het LMA en de pilot in Gelderland
Afgelopen december heb je er op de LMA-contactdag over gehoord. In Gelderland zijn de ODRA, de ODRN én het LMA al gestart met een pilotproject opsporen van MPI’s. Dat doen we gezamenlijk met behulp van bij de OD’s reeds aanwezige documentatie (zoals vergunningen), kennis bij toezichthouders en eventuele bedrijfsbezoeken. De uitkomsten daarvan willen we verderop in dit jaar graag met iedere belangstellende omgevingsdienst delen.
Wil je meer informatie over deze pilot, neem dan contact op met Hans Neele van het LMA, tel. 06 211 499 06.

Volg de ontwikkelingen rondom de expedities
Op onze website rapporteren wij iedereen over de voortgang van de expedities. Mocht je geïnteresseerd zijn in de voortgang van de expedities waaraan je niet deelneemt, dan kun je meer informatie vinden op http://www.lma.nl/onderwerpen/omgevingsdiensten/expedities/
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op. Ik neem in ieder geval in week 3 contact met jou op om jouw deelname aan de expeditie definitief te bepalen.

LMA-contactdag op 9 december 2015:

Op 9 december 2015 heeft het LMA in Utrecht haar tweede landelijke LMA-contactdag georganiseerd voor medewerkers van Omgevingsdiensten. Tijdens deze contactdag zijn de LMA-expedities toegelicht en hebben medewerkers van diverse Omgevingsdiensten zich bereid verklaard deel te willen nemen aan deze expeditie.