Home > Voorlichtingsbijeenkomst leveranciers

Het Ministerie van VROM is voornemens om het Besluit melden van bedrijfsafval en gevaarlijk afval te wijzigen. Op 12 maart 2010 is het ontwerp wijzigingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze publicatie start de formele inspraakronde, die na verwerking van de resultaten wordt gevolgd door de behandeling van het concept wijzigingsbesluit in de Tweede en Eerste Kamer, Raad van State en EU. Dit traject wordt afgesloten met de publicatie van het definitieve wijzigingsbesluit in de Staatscourant.

De voorgenomen wijzigingen van het besluit hebben o.a. consequenties voor de formulieren voor de schriftelijke meldingen en voor de elektronische meldinterface van het AMICE meldsysteem. Op 19 april 2010 organiseert het LMA een voorlichtingsbijeenkomst voor leveranciers van software voor het melden van bedrijfsafval en gevaarlijk afval met als thema de voorgenomen wijzigingen van het Besluit melden.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Koetshuis van de Buitenplaats Amerongen, Drostestraat 12 3958 BK Amerongen. Aanvang is om 14.00 uur, ontvangst en registratie vanaf 13.30 uur. De bijeenkomst duurt tot 17.00 uur, waarna er nog gelegenheid is om in informele sfeer onder het genot van een drankje en een hapje nader kennis te maken en van gedachten te wisselen.

De bij het LMA bekende leveranciers ontvangen een uitnodiging van het LMA en worden verzocht om uiterlijk 9 april 2010 hun komst te bevestigen en de namen van de personen door te geven die namens het bedrijf aanwezig zullen zijn.

Via onderstaande links zijn de volgende documenten beschikbaar als informatie vooraf voor de bijeenkomst van 19 april 2010:

  1. De (verstuurde) uitnodiging.
  2. De voorlopige agenda.
  3. Factsheet Wijzigingen Besluit Melden. Deze factsheet bevat een beknopte beschrijving van de voorgenomen wijzigingen op het Besluit en de Regeling melden.
  4. Nieuwe meldformulieren. Een aantal van de voorgenomen wijzigingen hebben consequenties voor de meldformulieren. Concepten van de nieuwe meldformulieren en een beknopte beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van de huidige versies volgen op korte termijn.
  5. Specificaties XML-interface versie 2.0. Een aantal van de voorgenomen wijzigingen hebben consequenties voor de XML-interface. Bijgevoegd is het concept van de nieuwe XML specificaties met een korte beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van de hudige versie (1.3).
  6. Nieuwsbrief LMA (december 2009). Een periodieke nieuwsbrief van het LMA, die nu ook naar de bij het LMA bekende softwareleveranciers wordt gestuurd.

Wij willen een ieder erop wijzen dat de documenten met betrekking tot de wijzigingen van het besluit (factsheet), de nieuwe meldformulieren en de XML-specificaties nog een voorlopig karakter hebben waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het LMA moet dit voorbehoud maken vanwege het bestuurlijke traject dat de voorgenomen wijzigingen op het Besluit melden momenteel doorlopen.

Laatste wijziging van deze pagina | 22-02-11


Inloggen met eHerkenning op AMICE

Vanaf 20 maart 2015 kunnen AMICE gebruikers ook met eHerkenning inloggen op het webportaal van AMICE. Dan start ook de overgangsperiode. Na de overgangsperiode kunt u niet meer met uw certificaat inloggen op het AMICE webportaal. Lees verder...

LMA start in maart 2015 met invoering van eHerkenning

In de week van16-20 maart 2015 vervangt het LMA het inloggen met de huidige AMICE-certificaten door het inloggen met eHerkenningsmiddelen.  Lees verder...

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen gaat over op eHerkenning (update)

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gaat in 2015 de huidige AMICE certificaten door eHerkenning vervangen.
Met eHerkenning krijgen AMICE gebruikers makkelijker toegang tot het systeem. Lees verder...